Wetenschap en innovatie

Wereldwijd gezien behoort het NFI tot de vooraanstaande forensische instituten en dient als voorbeeld voor instituten in Europa en daarbuiten. Het NFI heeft deze positie verworven door voortdurend zijn producten en diensten te verbeteren. Wetenschap en innovatie worden bij het NFI dan ook sterk gestuurd door ervaringen uit de forensische praktijk.

Het Strategisch Forensisch Onderzoeksprogramma zorgt dat het NFI state-of-the-art blijft en waarborgt daarmee de continuïteit van het forensisch onderzoek. Door continu te investeren in kennis en innovatie speelt het NFI in op actuele maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Voor 2019 tot 2024 is door het NFI een meerjarige strategische kennis- en innovatie agenda opgesteld.

Vergroot afbeelding infographic met uitleg over forensisch onderzoeksprogramma  2019-2024 van NFI

Om nieuwe methoden en producten te ontwikkelen en te onderhouden voor de 40 forensische onderzoeksgebieden wordt gebruik gemaakt van de binnen het NFI aanwezige kennis op het gebied van de wetenschappelijke disciplines Biologisch, Chemisch, Medisch, Fysisch, Digitaal en Interpretatie van forensische data. Binnen het programma van het NFI worden zowel projecten uitgevoerd binnen de disciplines als projecten die multidisciplinair zijn. Daarnaast voert het NFI projecten uit met ketenpartners, zoals rechterlijke macht, politie en Openbaar Ministerie.

De uitvoering van de projecten versterkt de ingeslagen weg van het NFI om:

  • Vanuit nieuwe wetenschappelijke inzichten te innoveren, samen met (keten)partners
  • Actief te zijn van de plaats delict tot en met de rechtszaal;
  • Te excelleren in complex en multidisciplinair forensisch onderzoek.

De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met nationale en internationale partners.

De thema’s in de NFI SKIA zijn geënt op externe ontwikkelingen. Het NFI heeft daartoe de omgeving verkend door een desk research te verrichten van beschikbare bronnen over R&D en de toekomst van Forensisch onderzoek.

De projecten binnen de disciplines zorgen dat de forensische onderzoeksgebieden state-of-the-art blijven. De multidisciplinaire innovatieprojecten worden uitgevoerd binnen een vijftal thema’s, waarbij in 2020 de projecten gericht zijn op de thema’s “Van bron naar activiteit” en “Van technologie naar forensische toepassing”.

Het NFI maakt zich sterk om binnen de forensische keten met haar partners te werken aan innovatie. De met de partners gekozen onderzoeksgebieden zijn “Innovatie op de PD” en “Artificial Intelligence (AI) / Big Data’”. Daarnaast kan een derde ‘adhoc’ thema worden bepaald dat kan inspringen op de actualiteit.

Innovaties vroegtijdig signaleren

Vele forensische technieken hebben hun oorsprong in een geheel ander domein. Het NFI heeft daarom nauwe relaties met onder andere het bedrijfsleven en universiteiten om nieuwe forensische mogelijkheden vroegtijdig te signaleren. Ook heeft het NFI verschillende wetenschappers in dienst, die hun forensische werk combineren met een hoogleraarschap op een van de universiteiten in Nederland.

Het NFI heeft om die reden nauwe relaties met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en universiteiten om nieuwe forensische mogelijkheden vroegtijdig te signaleren.

Publicaties