Innovaties voorkant opsporingsproces

Forensisch bewijs weegt zwaar in het strafrecht. Er is daarom ook een grote vraag naar forensische (opsporings)capaciteit. In het huidige model van forensisch opsporen is er echter sprake van schaarste-management: er is beperkt forensische capaciteit beschikbaar en de doorlooptijden zijn lang.

Dit gaat ten koste van de effectiviteit en efficiency van de opsporing: terwijl men nog wacht op de resultaten van het sporenonderzoek, worden andere capaciteit-intensieve opsporingsmiddelen zoals buurtonderzoeken en BOB-middelen ingezet. Op het moment dat de forensische resultaten beschikbaar zijn, is de dader mogelijk al naar een ander land vertrokken of heeft nog meer misdrijven gepleegd. Ook kunnen zowel de dader als de andere betrokkenen zich na langere tijd minder concrete feiten herinneren. Zou de dader niet eerder gepakt zijn wanneer de resultaten van het sporenonderzoek sneller beschikbaar waren geweest? Zou de prioritering van de individuele forensische onderzoeken niet slimmer en beter onderbouwd worden door aan de voorkant meer gegevens beschikbaar te hebben of de processen anders in te richten?

Op het moment dat de forensische resultaten beschikbaar zijn, is de dader mogelijk al naar een ander land vertrokken

De Forensische Keten Innovatie Dag (FKID) in 2019 heeft als vliegwiel gediend om met de keten de gezamenlijke belangen inzichtelijk te maken en te erkennen.
De ketenpartners zetten schaarse middelen van deskundigen en onderzoekers van de politie, het OM en het NFI gecoördineerd in om in 2020/2021 een drietal gedegen haalbaarheidsanalyses uit te voeren op de volgende onderwerpen: ‘concentratiebepaling van DNA op de PD’, ‘chemische identificatie van synthetische drugs’ en ‘virtueel op de PD of rond een SVO’. Het doel van deze analyses is om een shortlist te maken van technieken die ingezet kunnen worden om de hoeveelheid en/of de kwaliteit van de gegevens eerder in het proces te verhogen. De meest waarschijnlijke technieken kunnen daarna getoetst worden in één of meerdere proeftuinen.

Daarnaast is er een aantal algemene onderkende principes en aandachtsgebieden die gezamenlijk in de keten verder worden verkend en moeten leiden tot een aantal nieuwe projectvoorstellen op de korte, middellange en lange termijn.

Verwante projecten