NFI en FBI trekken samen op in strijd tegen chemisch en biologisch terrorisme

De strijd tegen terrorisme vraagt om een internationale aanpak. Om chemisch en biologisch terrorisme tijdig op te sporen en te onderzoeken, ontmoetten deskundigen uit een tiental landen elkaar deze week in Den Haag tijdens een symposium dat georganiseerd was door het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) en de FBI.

Aan de hand van verschillende scenario’s zijn procedures, protocollen, analysemethoden en opsporingstechnieken uitgewisseld en is gezocht naar verdere mogelijkheden bij het opzetten van een internationaal netwerk en het uitwisselen van kennis.

Het symposium werd aangeboden door Frits Huffnagel, locoburgemeester en wethouder Internationale Zaken van Den Haag, internationale stad van vrede en veiligheid.

Problemen op een CBRN-plaats delict

De deelnemers aan het symposium bespraken de uitdagingen waarop zij stuiten bij het toepassen van klassieke forensische technieken, zoals vingerafdrukken en de opsporing van explosieven, op een plaats delict waar sprake is van Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair-materiaal (CBRN).

Voortbouwend op de kennis en ervaring van het NFI en de FBI, verstevigden de deelnemers hun onderlinge relaties en de mogelijkheden voor uitwisseling van technieken en informatie met betrekking tot forensisch onderzoek in een CBRN-omgeving. Door de combinatie van klassieke forensische toepassingen met krachtige, nieuwe technieken zoals DNA, profiling en digitaal bewijs uit chips en dataverkeer kunnen CBRN-daders worden achterhaald en kunnen wellicht nieuwe delicten worden voorkomen.

Het symposium is een eerste stap op weg naar verdere internationale samenwerking op forensisch CBRN-gebied en onderstreept de noodzaak van een doelgerichte gezamenlijke aanpak bij de bestrijding van internationale dreigingen.

Bilaterale inspanningen

Dit internationale symposium is een direct gevolg van de toegenomen bilaterale inspanningen van de Amerikaanse overheid en Nederland. Als een van de belangrijke spelers op dit  gebied was Nederland in juni gastheer van het Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism in Den Haag. Tijdens deze internationale conferentie pleitte het NFI al voor een internationale alliantie en kennisuitwisseling op het gebied van nucleair forensische onderzoeksmethoden, technieken en databases.

Speciale eenheden van de FBI (FBI laboratory en Weapons of Mass Destruction Directorate) namen deel aan de voorbereidingen voor het programma. Deze speciale FBI-eenheden borgen de respons van de Verenigde Staten op terroristische incidenten met CBRN of massavernietigingswapens. De experts bespraken hun ervaringen met betrekking tot de werkwijzen bij dergelijke incidenten, het identificeren en verzamelen van bewijsmateriaal en de forensische analyse. Alle deelnemende landen deelden het gemeenschappelijk doel, namelijk het gebruiken van kennis en technieken om CBRN-incidenten op te sporen en te voorkomen.

CBRN-programma

In Nederland is het NFI een van de initiatiefnemers van het programma ter bestrijding van chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair terrorisme. Dit programma wordt uitgevoerd onder coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Een van de resultaten is de oplevering in 2010 van het NFI Field Lab waarin onder meer grootschalige CBRN-oefeningen zullen plaatsvinden.