Woo-verzoeken

De Woo is met ingang van 1 mei 2022 in werking getreden. Per diezelfde datum is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) komen te vervallen.

Op grond van de Woo heeft een ieder een recht op publieke informatie. Uitzonderingen daarop gelden slechts voor zover de Woo daarin voorziet.

Publieke informatie is een aanduiding voor informatie die is neergelegd in een document die naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Woo-contactpersoon
Ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie heeft het NFI een contactpersoon aangewezen. Via deze persoon kan eenieder nagaan of het NFI beschikt over informatie waarnaar hij of zij op zoek is.

De Woo-contactpersoon, Nomi van Ballegooij, is bereikbaar via:
- Telefoonnummer: 070 – 888 66 66 (tijdens kantooruren ma t/m vr 8:30-17:00 uur)
- Emailadres: woo@nfi.nl
 

Woo-verzoek indienen bij het Nederlands Forensisch Instituut
Een ieder mag bij het NFI een verzoek indienen om openbaarmaking van publieke informatie neergelegd in documenten die bij het NFI berusten. De Wet open overheid (Woo) regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.

De meest actuele besluiten over aan het NFI gedane Woo-verzoeken en Wob-verzoeken en daarbij horende documenten:

Indienen Woo-verzoek
Een verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. Het moet daarbij gaan om publieke informatie.

Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het NFI de verzoeker binnen twee weken na ontvangst van het verzoek om het verzoek nader te preciseren.

Het NFI kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de verzoeker niet meewerkt aan het verzoek om precisering.

Voor een voorspoedige afhandeling is het van belang dat de verzoeker in het verzoek de Woo vermeldt als grondslag van het verzoek en dat verzoeker zelf bereikbaar is op contactgegevens die hij kenbaar heeft gemaakt aan het NFI.

Verstrekking informatie
Indien het NFI heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit tenzij naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft. In dat geval wordt de informatie verstrekt twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.

Behandeling Woo-verzoeken bij het NFI
Woo-verzoeken bij het NFI worden in behandeling genomen door team Juridische Zaken. De correspondentie over uw Woo-verzoek loopt via team Juridische Zaken.

Waar kunt u een Woo-verzoek indienen?
U kunt uw Woo-verzoek mondeling, per brief of op elektronische wijze indienen. U kunt uw uw verzoek sturen aan:

Het Nederlands Forensisch Instituut
t.a.v. Juridische Zaken (o.v.v. Woo-verzoek)
Postbus 24044
2490 AA Den Haag

E-mailadres: woo@nfi.nl

Social media en andere digitale kanalen 
Het indienen van Woo-verzoeken via Twitter, ander sociale media kanalen of naar andere (elektronische) adressen dan hierboven genoemd is niet mogelijk. Dergelijke Woo-verzoeken worden door het NFI niet in behandeling genomen. Hetzelfde geldt voor bezwaarschriften en ingebrekestellingen met betrekking tot of naar aanleiding van een Woo-verzoek.