Bomdatasysteem

Het Bomdatasysteem (BDS) is een digitale database waarin alle gegevens zijn opgeslagen over incidenten en dreigingen met explosieven in Nederland. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft dit state-of-the-art systeem ontwikkeld in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Met het Bomdatasysteem kunnen gegevens over explosieven en incidenten met chemische, biologische, radiologische en nucleaire middelen (CBRN) in Nederland worden opgeslagen en direct digitaal worden gedeeld met andere gebruikers.

Het BDS is via een smartphone of tablet mobiel toegankelijk en kan zo gebruikt worden op een plaats delict. Snelheid van informatie-uitwisseling is cruciaal in het opsporingsproces. Bijvoorbeeld in het veld bij een actuele dreiging, maar ook voor nationale trend- en dreigingsanalyse en voor forensische doeleinden.

Behalve door het NFI wordt het systeem ondermeer gebruikt door:

  • de Nationale politie
  • de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken

Snelheid van informatie-uitwisseling is cruciaal in het opsporingsproces.

Realtime

Het BDS maakt het mogelijk de uiterlijke kenmerken van een aangetroffen (potentieel) explosief direct te vergelijken met elders gevonden (potentiële) explosieven. Het ontsluit informatie voor opsporing en maakt het leggen van verbanden tussen verschillende onderzoeken mogelijk.

De politie, die meestal als eerste aanwezig is bij dergelijke incidenten, kan direct foto’s van de situatie aan de bomdatabase toevoegen en automatisch delen met de EOD. Dit geeft de EOD een duidelijk beeld van de omstandigheden. Het proces van het inschatten van risico’s, het bepalen van de ernst van de situatie en de te nemen acties wordt hierdoor aanzienlijk versneld.

De kans op een te grote of te kleine inzet van mensen, middelen en maatregelen wordt met de beschikbare informatie geminimaliseerd. Dit resulteert in veiliger, efficiënter en beter onderbouwd handelen.