Beslisschema voor een evaluatie op activiteitniveau door een deskundige

Bij forensisch onderzoek op activiteitniveau worden de bevindingen van het forensisch onderzoek beoordeeld in de context van de zaak. Een evaluatie op het activiteitniveau kan worden overwogen als er ten minste twee voldoende concrete en forensisch toetsbare scenario’s zijn die relevante kwesties in de zaak verwoorden. Vaak zullen dat de standpunten zijn van het Openbaar Ministerie en van de verdediging. Het goed afstemmen van deze scenario’s en/of de daaruit voortvloeiende hypothesen, de voor de evaluatie benodigde contextinformatie en eventuele aannamen is in dergelijke onderzoeken van cruciaal belang en daarmee vaak een secure en tijdrovende klus.

Dit beslisschema is tot stand gekomen in samenspraak tussen het NFI, leden van het expertisecentrum forensisch onderzoek van het OM en leden van de ‘Expertgroep forensische expertise’ van de rechtspraak. In het schema presenteren we een 5-tal stappen die u verder op weg kunnen helpen indien u het aanvragen van een evaluatie op het activiteitniveau door een deskundige overweegt. Elke stap in het schema wordt op een afzonderlijke pagina nader toegelicht.