Organisatiestructuur

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid en valt onder het Directoraat-Generaal Rechtshandhaving. Het NFI bestaat uit vijf divisies en de eenheid bestuursondersteuning.

Taken NFI

Overzicht van de formele taken en diensten van het NFI: Regeling taken NFI

Organisatieonderdelen NFI

Organisatieonderdelen Divisiehoofden
Divisie Biologische Sporen L. (Laura) Stoutjesdijk
Divisie Digitale en Biometrische Sporen E. (Erwin) van Eijk 
Divisie Chemische en Fysische Sporen E. (Ellen) Verolme
Divisie Bijzondere Dienstverlening en Expertise G. (Gerard) Stor
Divisie Bedrijfsvoering P. (Paul) van Heel
Eenheid Bestuursondersteuning M. (Marc) Elsensohn

    
Divisie Biologische Sporen

Wat doen wij?
“Every contact leaves a trace” en vaak zijn die sporen van biologische aard. Denk bijvoorbeeld aan humane sporen als bloed, huid en haren. Deze sporen kunnen van groot belang zijn zowel voor de opsporing als voor de bewijsvoering in strafzaken. De divisie BiS telt zes teams die zich richten op sporen van humane aard waarbij deze teams elk hun eigen specifieke bijdrage levert aan het forensisch onderzoek zoals sporen veiligstellen, isolatie van DNA, analyse van DNA-profielen, vergelijkend DNA-onderzoek en rapportage, research, logistieke-, administratieve en kwaliteitstaken. Op sommige laboratoria betekent dit handmatig speuren naar soms minimale sporen; op andere laboratoria is  automatisering ver doorgevoerd om de grote stroom monsters efficiënt en robuust te kunnen verwerken.


Divisie Digitale en Biometrische Sporen

Wat doen wij?
De divisie Digitale en Biometrische Sporen (DBS) houdt zich bezig met:

 • forensisch onderzoek binnen geautomatiseerde systemen. 
 • Biometrisch onderzoek. Dit betreft vergelijkend vingersporen-, spraak- en beeldonderzoek & biometrie.

Vaak hebben opdrachtgevers zelf gespecialiseerde deskundigen in dienst. DBS verricht dan ook voornamelijk onderzoek in complexe zaken.  
Ook krijgt DBS (buitenlandse) rechtshulpverzoeken op digitaal gebied. Vanwege de enorme technologische ontwikkelingen op dit terrein investeert DBS relatief veel tijd in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en kennisoverdracht. De afdeling werkt in innovatieve projecten nauw samen met diverse universiteiten en kennisinstituten, zowel nationaal als internationaal.


Divisie Chemische en Fysische Sporen

Wat doen wij?

Deze divisie bestaat uit 8 teams

 1. Het team Verdovende Middelen verricht verschillende typen onderzoek. De belangrijkste zijn:
  • identificatie van middelen die vermeld staan op één van de lijsten behorende bij de Opiumwet en de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc)
  • aantonen van sporen van drugs in of op sporendragers
  • kwantitatief onderzoek, bijvoorbeeld naar de zuiverheid van poeders, de dosering in tabletten of de totale hoeveelheid in textiel geïmpregneerde drug
  • vergelijkend onderzoek, waarbij verschillende monsters met elkaar en met de NFI-database vergelijken worden om de herkomst te bepalen
  • onderzoek naar de illegale fabricage van drugs, om te bepalen om welke soort middel het precies gaat en welke hoeveelheden er in het lab gemaakt kunnen worden.
 2. Binnen het team Niet Humane Biologische Sporen wordt op het gebied van NHBS het zaakonderzoek van A tot Z uitgevoerd. Van het onderzoek naar sporen, het verkrijgen van resultaten, al dan niet met behulp van de nieuwste (research) technieken, de interpretatie en rapportage door de verschillende deskundigen.  
 3. Het subteam ‘Chemisch Identificatie Onderzoek’ omvat de deskundigheidsgebieden ‘Chemisch brandonderzoek’ en het ‘Chemisch Identificatie Onderzoek’.

  Chemisch brandonderzoek
  De chemisch brandonderzoekers zoeken in de brandresten naar een ontbrandbare vloeistof die als brandversnellend middel een brand kan hebben veroorzaakt of verhevigd. Voorbeelden van brandversnellende middelen zijn brandspiritus, benzine, terpentine, diesel en petroleum.  

  Chemisch Identificatie Onderzoek
  Het Chemisch Identificatie Onderzoek kan antwoord geven op onder andere de volgende vragen:
  • Om welke stof of om welk type product/materiaal gaat het?
  • Is product X aanwezig op het aangeleverde object?
 4. Het team Microsporen en Materialen verricht onderzoek aan onder meer kunststoffen, tapes, verven, glas, metalen, vezels en textiel. Ook verrichten we onderzoek om onbekende stoffen te identificeren of om de herkomst te bepalen. De sporen en materialen kunnen aanwezig zijn op door de politie in beslag genomen voorwerpen die in relatie kunnen staan tot misdrijven, zoals inbraken, overvallen, vernielingen enz. Ook doen we onderzoek naar microsporen in wonden bij slachtoffers van misdrijven. Onze onderzoeken kunnen waardevolle informatie verschaffen over wat zich al dan niet bij een misdrijf heeft afgespeeld.
 5. Forensische explosievendeskundigen onderzoeken de samenstelling van intacte bommen,  reconstructies van explosieve constructies na een explosie, de oorzaak van explosies  en de overeenkomsten tussen verschillende bomaanslagen.
 6. Het team Wapens en Werktuigen verricht verschillende typen onderzoek. Bijvoorbeeld:
  - Bij het schieten met een vuurwapen, ontstaan minuscule beschadigingen aan de kogel of huls. Deze beschadigingen kunnen heel karakteristiek zijn voor een bepaald type wapen of zelfs voor een specifiek exemplaar. Bij vergelijkend onderzoek vergelijkt de onderzoeker een kogel van een plaats delict met proefschoten die zijn afgevuurd met het wapen van een verdachte of met kogels uit de database bij het NFI. 
  - Op een vergelijkbare wijze onderzoekt het team ook kras-, indruk- en vormsporen die zijn veroorzaakt door het ene voorwerp op het andere voorwerp of materiaal. Bijvoorbeeld schroevendraaiers, hamers, schoenen, banden.
 7. Milieu & Brandtechnisch Onderzoek
  Binnen het team wordt forensisch onderzoek verricht op de volgende gebieden:
  - milieuonderzoek in het kader van de milieuwetgeving
  - technisch onderzoek naar aanleiding van een brand, 
  - onderzoek na incidenten, onder andere werking en/of elektrotechnisch of gas-technisch onderzoek aan apparatuur en installaties

 8. Dit team onderzoekt de aanwezigheid en spreiding van minuscule deeltjes – i.e. schotresten – die vrijkomen bij het schieten met een vuurwapen. De informatie uit deze sporen wordt vervolgens gebruikt voor het reconstrueren van verschillende aspecten van een schietincident.

Divisie Bijzondere Dienstverlening en Expertise

Wat doen wij?

Deze divisie bestaat uit de teams Medisch Onderzoek en Q, Frontdesk, Toxicologie, Plaats Delict (PD)-Ondersteuning, Interdisciplinair Forensisch Onderzoek (IDFO) en Deskundigheidsbevordering & Ondersteuning. De divisie kent een uitgebreide interactie met andere productgroepen zoals o.a. DNA en wapens & munitie binnen het NFI. Binnen deze divisie zijn o.a. de forensisch Pathologen actief, worden bijvoorbeeld afgeschoten patronen vergeleken met op een Plaats Delict aangetroffen wapens.


Divisie Bedrijfsvoering

Wat doen wij?

De divisie Bedrijfsvoering bevordert – als ‘partner in business’ vanuit het domein van de bedrijfsvoering, Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering/Administratie en Huisvesting taken uit.


Bestuursondersteuning

Bestuursondersteuning ondersteunt de directie van het NFI op gebied van beleidsvorming, advisering, toezicht, ondersteuning en coördinatie.
Bestuursondersteuning staat onder leiding van de Algemeen Directeur en bestaat uit

 • Accountmanagement

 • Team Kabinet (Communicatie,  Juridische zaken,  Integrale Beveiliging,  Directiesecretariaat)

Nederlandse DNA-databank

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid is het NFI beheerder van de DNA-databank. De Nederlandse DNA-databank is dan ook ondergebracht bij het NFI.

Afdeling Naam
Nederlandse DNA-databank N. (Nico) van der Geest


Wat doen wij?

Wekelijks matchen we meer dan honderd DNA-profielen van sporen met in de databank opgenomen personen.
Het is een dynamisch werkveld met voortdurende nieuwe
ontwikkelingen.  

De directeur van de DNA databank rapporteert aan de algemeen directeur van het NFI.