De ISO-norm eisen (ISO/IEC-17025)

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hanteert de ISO/IEC-17025-norm. Bij deze ISO-norm staan drie aspecten centraal bij het inrichten en optimaliseren van de bedrijfsprocessen: kwaliteit van de organisatie, professionaliteit van de medewerkers en kwaliteit van het product.

In de praktijk worden eisen gesteld op vijf gebieden:

Eisen aan de organisatie

Alle verplichte onderwerpen uit de ISO/IEC-17025 zijn uitgewerkt aanwezig bij het NFI, zoals onder meer:

  • een 'beheersysteem kwaliteitsdocumentatie' (onder andere het beheer van geldige versies van procedures en werkvoorschriften)
  • een procedure voor de omgang met afwijkingen in resultaten (onder andere beleid hoe met afwijkingen aan de werkzaamheden of resultaten dient te worden omgegaan; hoe wordt de klant geïnformeerd)
  • procedures voor corrigerende maatregelen en verbetermanagement (onder andere hoe worden corrigerende maatregelen geïmplementeerd; 4xO-systematiek oorzaak, omvang, oplossing, operationaliteit)
  • procedures voor kwaliteits- en technische registraties (onder andere voor het vastleggen, beheer, toegankelijkheid en archivering van alle kwaliteits- en onderzoeksgerelateerde informatie).

Eisen aan de relatie en communicatie met de opdrachtgevers

Het NFI informeert de klant binnen welke tijd een onderzoek kan worden afgerond. Daarnaast heeft de klant inzicht in de voortgang en uitvoering van het onderzoek. Het NFI stelt tevens een rapportage op, waarin de vragen van de klant worden beantwoord.

Eisen aan de medewerkers

Het NFI werft personeel via een selectieprocedure die is toegespitst op kennis, ervaring, opleiding en gedragscompetenties. Na indiensttreding volgen nieuwe medewerkers een op de functie aangepast opleidingstraject.

Eisen aan de onderzoeksmethodes

Het NFI streeft ernaar om zoveel als mogelijk te werken met geaccrediteerde, dus gevalideerde onderzoeksmethodes. Als een onderzoeksmethode is gevalideerd, betekent dit dat wetenschappelijk is aangetoond dat de deze voldoet aan de eisen die men hieraan mag stellen

Eisen aan de onderzoeksapparatuur

De onderzoeksapparatuur van het NFI wordt regelmatig gekalibreerd, tussentijds gecontroleerd en periodiek onderhouden. Dit wordt geregistreerd. Indien de kwalificaties niet worden gehaald, wordt de apparatuur buiten gebruik gesteld.